หน้าหลัก  |   สมุดเยี่ยม   |    รวม Link ธรรมะ   |   คำแนะนำ

      เว็บไซต์ HinMarkPeng.org แห่งนี้  ถือกำเนิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ  เพื่อเผยแผ่พระธรรมคำสอนของหลวงปู่เทส์  เทสรังสี  แห่งวัดหินหมากเป้ง
อำเภอศรีเชียงใหม่  จังหวัดหนองคาย  ให้แก่ศิษยานุศิษย์  พุทธศาสนิกชนและสาธุชนทั่วไปทั้งหลาย  ที่สนใจใคร่รู้
เรื่องราวของหลวงปู่  หนังสือ  ข้อเขียนตลอดจนพระธรรมเทศนาของท่าน  สามารถเข้าถึงและค้นหารายละเอียด
ได้โดยสะดวก
 
       หลวงปู่เทสก์  เทสรังสี  เมื่อท่านยังทรงขันธ์อยู่ มีความเมตตาและตั้งใจที่แน่วแน่ที่จะเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอน
ของพระพุทธเจ้า  ให้แพร่หลายนำความสุขสงบร่มเย็นแผ่ไปสู่สาธุชนทั่วไปอย่างกว้างขวางที่สุด โดยเฉพาะแบบอย่าง
ในการปฏิบัติธรรมที่ท่านได้ยึดถือเป็นหลักดำเนินมาจากพระอาจารย์ของท่าน (คือหลวงปู่พระอาจารย์มั่น  ภูริทัตโต) 
ซึ่งทำให้ท่านเองบรรลุคุณธรรมได้รับความสุขความเจริญร่มเย็นในจิตใจเป็นผลปรากฏเห็นจริงมาตลอดชีวิต

        จึงหวังว่า HinMarkPeng.org  จะเป็นอีกแหล่งหนึ่งที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่านที่ประสงค์จะเข้าถึงเรื่องราว
ของหลวงปู่ฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำสอนในแนวธรรมปฏิบัติ  อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะขององค์ท่าน  ที่ได้บันทึกไว้เป็นหนังสือ
และข้อเขียน  รวมทั้งเสียงแสดงธรรมเทศนาในสถานที่และโอกาสต่างๆ

        ขอเจริญพรและอำนวยพรให้สาธุชนทุกท่านที่ใช้ประโยชน์จาก "เว็บไซต์" นี้ ประสบความสำเร็จ สมหวัง คือ
ความสุขความเจริญร่มเย็น ดำเนินการปฏิบัติเข้าถึงพระธรรมขององค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสสั่งสอน https://clever-brokers.com/IQ_Option_สำหรับ_Windows_PC
ไว้ดีแล้วนั้น  ทั่วกันเทอญ  
 
 
ประกาศ
 
ธรรมะจากคุณยายชีน้อย
 
ตารางสวดมนต์ประจำวัน
 
สงวนสิทธิในการคัดลอกรูปภาพและเนื้อหาธรรมะเพื่อจำหน่าย
...ผู้ใดทำใจให้ถึงความเป็นกลางได้  clever-brokers.com/IQ_Option_สำหรับ_Windows_PC ผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวง...
พระอธิการพิชิต  ชิตมาโร
เจ้าอาวาสวัดหินหมากเป้ง http://clever-brokers.com