หน้าหลัก   |   สมุดเยี่ยม   |   รวม Link ธรรมะ   |  คำแนะนำ
1.  วัดป่าเลิงจาน  (หลวงพ่อสุรเสียง  ปญฺญาวชิโร)
         บ้านโนนหัวฝาย  ต.แก่งเลิงจาน  อ.เมือง  จ.มหาสารคาม 44000 
2.  วัดป่าเขาน้อย  (พระอาจารย์ชาญ  ธมฺมชโย)
             ต.คลองตะเกรา  อ.คลองตะเกรา  จ.ฉะเชิงเทรา  24160
3.  วัดถ้ำผาล้อม  (พระไกรทอง  จนฺทวงฺโส)
             บ้านเพีย  ต.น้ำสวย  อ.เมือง  จ.เลย  42000
4.  วัดถ้ำผาขาม  (พระสะอาด  อภโย)
             บ้านโพนสว่าง  ต.นาดอกคำ  อ.นาด้วง  จ.เลย  42210
5.  วัดป่าดงแก้วรังสี  (พระเฮียง  สีลเตโช)
            ต.โนนทองอินทร์  กิ่งอำเภอกู่แก้ว  จ.อุดรธานี  41130
6.  วัดศรีเทพนิมิตวราราม  (พระอาจารย์วิชา  อภินนฺโท)
            บ้านชะอม  ต.ชะอม  อ.แก่งคอย  จ.สระบุรี  18110
7.  วัดป่าวังน้ำเย็น  (พระอาจารย์อุทัย  อุทโย)
            บ้านขามเฒ่า  ต.ขามเฒ่า  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150
8.  สำนักสงฆ์บ้านดงขันทอง  (พระอาจารย์สมคิด  ธมฺมสโร)
            ต.บ้านเหล่า  อ.เพ็ญ  จ.อุดรธานี  41150
9.  วัดป่าแสงทอง  (พระอาจารย์สมพงษ์  ธนปาโล)
            บ้านแสงทอง  ต.บ่อรัง  อ.วิเชียรบุรี  จ.เพชรบูรณ์  67130
10. วัดป่าบ้านหนองแสง  (พระอาจารย์ศิริศักดิ์  สิริคุตฺโต)
           บ้านหนองแสง  ต.แก้งไก่  อ.สังคม  จ.หนองคาย  43160
 
...ผู้ใดทำใจให้ถึงความเป็นกลางได้   ผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวง...
รายชื่อวัดสาขา
สงวนสิทธิในการคัดลอกรูปภาพและเนื้อหาธรรมะเพื่อจำหน่าย