หน้าหลัก   |   สมุดเยี่ยม   |   รวม Link ธรรมะ   |  คำแนะนำ
11. สำนักสงฆ์สถานีทดลองพืชสวนฝาง  (พระอาจารย์บรรหาร   ธมฺมรโต)
           ต.โป่งน้ำร้อน  อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่  50110
12. วัดป่าบ้านห้วยลาด  (พระอาจารย์สมบูรณ์  ปุญฺญกาโม)
           ต.สานตม  อ.ภูเรือ  จ.เลย  42160
13. วัดป่าเทสรังสี (ร้อยรู)  (พระอาจารย์บุญทวี  สีตจิตฺโต)
           บ้านพนมพริก  หมู่ 3 ต.แสนตุ้ง  อ.เขาสมิง  จ.ตราด  23150
14. วัดป่าปัญญาเจริญธรรม  (พระอาจารย์ปัญญา  ตปฺปโร)
           บ้านสูงแคน  ต.หมูม่น  อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000
15. วัดป่าบ้านก๊อด  (พระอาจารย์เค  ปภสฺสโร)
           ต.ปงสนุก  อ.เวียงสา  จ.น่าน  55110
16. วัดเขาน้อยรังสี  (พระขวัญชัย  ผลธมฺโม)
           บ้านเขาน้อย  หมู่ 11 ต.ดู่ใต้  อ.เมือง  จ.น่าน  55000
17. วัดป่าบ้านมะกอก  (พระอาจารย์พิษณุ  ชินวํโส)
           ต.ท่าขอนยาง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150
18. วัดเชิงเลน  (พระอาจารย์ภัลลภ  อภิปาโล)
          แขวงบางขุนศรี  เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพฯ 10700
19. วัดป่าเขื่อนแก้ว  (พระอาจารย์ภูสิทธิ์  ปภสฺสโร)
          ต.ท่าสาย  อ.เมือง  จ.เชียงราย  57000
20. วัดถ้ำน้ำทิพย์  (พระอาจารย์นิรันดร์  คุณธโร)
          บ้านนามูล  ต.ดูนสาด  อ.กระนวน  จ.ขอนแก่น  40970
21. วัดธรรมโยธินนิวาส  (พระอาจารย์ประคอง  วิสารโท)
          นิคมทหารผ่านศึก  ต.บ้านตาด  อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000
 
...ผู้ใดทำใจให้ถึงความเป็นกลางได้   ผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวง...
รายชื่อวัดสาขา
สงวนสิทธิในการคัดลอกรูปภาพและเนื้อหาธรรมะเพื่อจำหน่าย