...ผู้ใดทำใจให้ถึงความเป็นกลางได้   ผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวง...
ภาพชุดที่  ๑
ภาพชุดที่  ๑  ล้นเกล้าล้นกระหม่อมหน้าหลัก   |   สมุดเยี่ยม   |   รวม Link ธรรมะ   |  คำแนะนำ