...ผู้ใดทำใจให้ถึงความเป็นกลางได้   ผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวง...
ภาพชุดที่  ๒
ภาพชุดที่  ๒  ครูบาอาจารย์หลวงปู่กับสมเด็จพระสังฆราช (องค์ซ้ายสุด)
หลวงปู่กับหลวงปู่บุดดา
หลวงปู่กับหลวงปู่ชอบ  ฐานสโม
หลวงปู่กับหลวงปู่ฝั้น  อาจาโร
หลวงปู่กับหลวงปู่แหวน  สุจิณฺโณ
หลวงปู่กับหลวงตามหาบัว  ญาณสมฺปนฺโน
หลวงปู่กับหลวงปู่บัวพา  ปญฺญาภาโส
หลวงปู่กับหลวงปู่จันทร์โสม กิตฺติกาโร
หลวงตามหาบัวนวดถวายหลวงปู่เทสก์

หลวงปู่หล้า  เขมปัตโต กราบคารวะ
หน้าหลัก   |   สมุดเยี่ยม   |   รวม Link ธรรมะ   | คำแนะนำ
หลวงปู่หล้ากราบหลวงปู่