หน้าหลัก  |   สมุดเยี่ยม   |    รวม Link ธรรมะ   |   คำแนะนำ
      คุณแม่ชีพิมพา  วงศาอุดม  ที่พวกเรารู้จักคือ "คุณแม่ชีน้อย" หรือ "คุณยายชีน้อย" หรือ "คุณแม่น้อย" ท่านเกิดมาอาภัพ  กำพร้าพ่อแม่ตั้งแต่เมื่อยังเล็ก  เป็นผู้มีอุปนิสัยฝักใฝ่ปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่ครั้งยังเป็นเด็ก  ชีวิตของคุณแม่น้อยประสบความทุกข์ยาก  ต้องฝ่าฟันอุปสรรคความลำบากต่างๆ อย่างที่คาดคิดไม่ถึงในสมัยนี้  เหตุการณ์เหล่านั้น  ทำให้ท่านเข้าใจซาบซึ้ง
ในทุกข์  เป็นเหตุให้ท่านตั้งใจมั่นพยายามหาโอกาสปฏิบัติธรรมเพื่อพ้นจากความทุกข์อยู่เรื่อยมา   เมื่อผ่านวิถีชีวิตในเพศฆราวาสออกบวชเป็นแม่ชี  ท่านบวชเป็นแม่ชีเมื่อสมัยที่ หลวงปู่มั่น  ภูริทัตโต ยังอยู่  มุ่งปฏิบัติธรรมตรงต่อความหลุดพ้นจากอำนาจความทุกข์  ตามครูบาอาจารย์ฝ่ายกรรมฐานอย่างมั่นคงและก้าวหน้าตลอดมา  นับว่าคุณแม่ชีน้อยเป็นพุทธบริษัทฝ่ายอุบาสิกาผู้เข้าถึงธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้หนึ่งในปัจจุบันนี้  สมปรารถนาของท่านที่ได้ตั้งไว้แต่เบื้องต้น  ปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๔๙) คุณแม่ชีน้อยพำนักอยู่ที่วัดหินหมากเป้ง  ท่านแก่ชรามากแล้วสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนัก
       
        เรื่องของคุณแม่ชีน้อย  เป็นแบบอย่างที่อาจจะยังความสบายคลายใจแก่ท่านพุทธบริษัทในส่วนหนึ่ง  คือ  หมดกังวลใจเพื่อดิ้นรนให้ตนเป็นภิกษุ  เป็นภิกษุณี  หรือ  สามเณร  เสียก่อน  จึงจักปฏิบัติและบรรลุธรรมได้สมปรารถนา  การบรรลุคุณธรรมไม่ใช่เพราะความเป็นพระภิกษุ  ภิกษุณี  สามเณร  หรือ แม่ขาวแม่ชี  อุบาสกอุบาสิกา  ผู้ชายผู้หญิง  ทั้งไม่ขึ้นอยู่กับกาลเวลาว่าต้องเป็นในสมัยพุทธกาล  แม้ในสมัยปัจจุบันก็ยังอาจปฏิบัติจนบรรลุคุณธรรมได้ตามสมควรแก่การปฏิบัติเช่นกัน  พระพุทธองค์ทรงไม่ให้ประมาท  ชีวิตเป็นของสั้นน้อยนิดมิใช่ยาวนานเลย  เราหากเลิกละความกังวลสนใจเรื่องอื่นอันไร้สาระเสีย  เอาใจใส่ศึกษาเพื่อความเข้าใจอันถูกต้อง  และตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง  อดทน  ไม่ท้อถอย  เท่าชีวิตที่ยังมีเหลืออยู่นี้  ย่อมจะบรรลุคุณธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป  และอาจถึงที่สิ้นสุด  พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้  มิได้ขึ้นอยู่กับการรับรองยืนยันของผู้ใดทั้งหมด
 
 
                                                                                                                      พระอธิการพิชิต  ชิตมาโร
                                                                                                                      เจ้าอาวาสวัดหินหมากเป้ง
                                                                                                        วัดหินหมากเป้ง  อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
                                                                                                            โทรศัพท์/โทรสาร (๐๔๒) ๔๒๑๔๐๙
 
 
ประกาศ
 
มีไฟล์เสียงเพิ่มใหม่..
เชิญที่  "คลังเสียงธรรมหลวงปู่"
 
สงวนสิทธิในการคัดลอกรูปภาพและเนื้อหาธรรมะเพื่อจำหน่าย
...ผู้ใดทำใจให้ถึงความเป็นกลางได้  ผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวง...
เรื่องของคุณแม่ชีพิมพา  วงศาอุดม
(คุณแม่ชีน้อย)
ธรรมะจากคุณแม่ชีน้อย
ประวัติของคุณแม่ชีพิมพา
เตือนจิตของตนเอง
ต้องการดูภาพขยาย  โปรดคลิกที่รูปภาพ