ระเบียบและข้อวัตร   ภิกษุสามเณรทุกรูปต้องทำความเพียรภาวนาเป็นกิจวัตร  และประพฤติตนให้สมกับสมณะสารูป ซึ่งเป็นที่รู้จักและเรียกกันทั่วไปว่า  "พระกรรมฐาน"  
๑) ตอนเช้า  หลังรุ่งอรุณ  เคาะระฆังสัญญาณ (เวลาเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล)  ภิกษุสามเณรออกบิณฑบาตพร้อมกัน  ผู้ใดเจ็บป่วยหรือผู้ที่ถืออดไม่ลงฉันให้รายงานต่อสงฆ์อาวุโส  กลับมาแล้วให้ทุกรูปไปทำวัตรพร้อมกันในโบสถ์  ฉันจังหันเสร็จแล้วช่วยกันทำความสะอาดเก็บของไว้ที่เดิมให้เรียบร้อยแล้วจึงกลับกุฏิ  หลังจากนั้นแล้วจะทำความเพียรภาวนา  หรือดูหนังสือและท่องบทสวดมนต์หรือพระปาฏิโมกข์  แล้วแต่อัธยาศัย
       ในระหว่างเข้าพรรษา  มีการเปิดสอนและเรียนปริยัติธรรมเพื่อสอบนวกะนักธรรมตรี โท และเอก
 
๒) ตอนบ่าย  เวลา ๑๕.๐๐ น.  ช่วยกันปัดกวาด  ทำความสะอาดลานวัด
                              เวลา ๑๖.๐๐ น.  ฉันน้ำร้อนน้ำชา  หรือน้ำปานะที่ศาลา  เสร็จแล้วเป็นหน้าที่ของทุกคนจะต้องช่วยกันทำเวร  ตามตารางที่จัดไว้  ๓  วาระ  คือ
                                        ก.  ทำความสะอาดศาลาแล้วปูอาสนะ  เวรนี้ต้องคอยช่วยรับแขกด้วย
                                        ข. ทำความสะอาดและจัดสิ่งของที่กุฏิท่านสมภาร
                                        ค. ทำความสะอาดทั้งข้างนอก - ในโบสถ์และมณฑป
                                        ง. ในระหว่างเข้าพรรษา  เพิ่มเวรขนน้ำใส่ถังไว้ล้างบาตร (และถังหน้าส้วม)  เมื่อเสร็จเรียบร้อยดีทุกอย่างแล้ว  จึงกลับไปปัดกวาดลานกุฏิ สรงน้ำ  และทำความเพียรภาวนา
 
๓) ตอนค่ำ  มืดสนิทดีแล้ว  เคาะระฆังสัญญาณ (เวลาเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล)  ทุกรูปพร้อมกันทำวัตรค่ำที่ศาลา (วันพระทำในโบสถ์) สวดมนต์ตามตารางแล้วสวดพระปาฏิโมกข์ท้ายสวดมนต์  ได้มากน้อยเท่าใดก็ต้องสวด แล้วแต่เวลาและโอกาส  เสร็จแล้วใครจะไปภาวนาหรือท่องจำก็แล้วแต่  ห้ามส่งเสียงดังเป็นการทำลายสมาธิของผู้อื่น  อย่าได้คลุกคลีคุยสนุกกันเป็นหมู่พวก  เป็นการเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์
 
๔) เวรศาลา  กลางคืนเวลา ๐๓.๐๐ น. (ตี ๓) เคาะระฆังสัญญาณปลุกทุกๆ คนให้ตื่นขึ้นทำความเพียรภาวนา เวลาเป็นของมีค่าหากไม่เจริญสมาธิภาวนาแล้ว ชีวิตของการบวชก็ปราศจากประโยชน์และผิดจากความประสงค์
ของพระพุทธเจ้าอีกด้วย
         ข้อควรรู้  เวลาเฝ้าศาลากลางคืน  อย่างน้อยต้องมีพระ เณร  ไม่ต่ำกว่า ๓ รูป  ผลัดกัน
                      สัญญาณกดกริ่งเรียก (ออด)  ดังขึ้นที่ศาลาทิศตะวันออก  เรียกจากมณฑป
                      ทิศตะวันตกเรียกจากกุฏิท่านอาจารย์  เสียงสั้นเป็นจังหวะ เป็นเสียงเรียกเพื่อทำกิจธุระธรรมดา  เสียงยาวเกิดอุบัติเหตุ
                      หลังจากเคาะระฆังแล้ว  ทำความสะอาดและเตรียมอาสนะฉันเช่นเคย  
 
สงวนสิทธิในการคัดลอกรูปภาพและเนื้อหาธรรมะเพื่อจำหน่าย
...ผู้ใดทำใจให้ถึงความเป็นกลางได้   ผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวง...
ระเบียบและข้อวัตร
หน้าหลัก   |   สมุดเยี่ยม   |   รวม Link ธรรมะ   |  คำแนะนำ