๕) ผู้ที่จะเข้ามาบวชในสำนักนี้  จะต้องหัดปฏิบัติอยู่ที่วัดก่อน  เช่น รับประทานอาหารครั้งเดียวอย่างพระเณรและชี
ได้หรือไม่  ประพฤติตามกฎกติกาและเข้ากับสังคมของวัดได้หรือไม่  ต้องนุ่งขาวห่มขาว  รักษาศีล ๕ ศีล ๘  และท่องจำทำวัตรเช้า - เย็น  บรรพชา - อุปสมบท  ปฏิสังขา โยฯ  อัชชะ  มะยาฯ  คำพินทุผ้าและคำวิกัปป์  เมตตาคนและเมตตาสัตว์  ให้ได้เสียก่อนแล้วจึงบวชได้
         ถ้าเป็นข้าราชการลาบวช  ต้องมาฝึกอบรมที่วัดอย่างน้อย ๑๕ วัน  ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาอย่างน้อยต้อง ๑ เดือนขึ้นไป  หรือแล้วแต่ท่านสมภารจะพิจารณา
สำหรับสามเณรที่จะอุปสมบทเป็นพระภิกษุตั้งแต่ ๓ พรรษาขึ้นไป ต้องท่องจำปาฏิโมกข์ให้ได้เสียก่อนจึงจะอุปสมบทให้
        ภิกษุ  สามเณร  ชีปะขาว  และฆราวาส  ที่มาอยู่ในวัดนี้  ต้องรักษาศีล ๕  ศีล ๘  ศีล ๑๐  หรือ ศีล ๒๒๗  ตามชั้นภูมิของตน  จะไปจะมาต้องกราบเรียนขออนุญาตจากท่านสมภารก่อน  
 
๖) ทุกคนต้องช่วยกันแบ่งเบาภาระของวัด  เช่น
        ก.  ใช้นำอย่างประหยัด  เพราะต้องใช้กระแสไฟฟ้าสูบขึ้นมาจากแม่น้ำโขง  น้ำฝนสำหรับดื่มและประกอบอาหารตลอดทั้งปี  ในฤดูแล้งผู้ที่อยู่ในวัยพอจะลงสรงหรืออาบน้ำที่แม่น้ำโขงได้  โปรดช่วยตัวเอง
        ข.  ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด  ไม่ควรเปิดไฟทิ้งไว้  หรือเปิดไฟดูหนังสือจนม่อยหลับไป
        ค.  ช่วยรักษาสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ของสงฆ์  อย่าใช้ทิ้งใช้ขว้าง  ใช้แล้วให้ทำความสะอาดเก็บรักษาไว้ที่เดิม
        ง.  เวลาจะออกจากกุฏิ  ควรปิดประตูหน้าต่างและใส่กุญแจให้เรียบร้อย  เมื่อไม่อยู่หรือจะกลับให้ส่งมอบกุญแจต่อ
เจ้าหน้าที่
        จ.  ห้ามสุมไฟตามโคนต้นไม้
        ฉ.  หลังคาศาลาฉันเป็นที่รองรับน้ำฝนไว้ดื่มตลอดปี  ห้ามทิ้งก้นบุหรี่  ขยะ  ตลอดทั้งบ้วนน้ำลายหรือถ่มเสมหะ
(ขากเสลด)ลงทางหน้าต่าง  เวลามีอาคันตุกะมาพัก  คอยช่วยกันแนะนำให้ใช้กระโถนด้วย  
 
๗) ข้อห้าม  ห้ามเด็ดขาด  พระ  เณร  ชีปะขาว  และฆราวาสทั้งหมดในวัด
         ก.  การทำนายหมอดู  โดยตำรา  ความรู้  หรือเกิดจากการภาวนาก็ตาม  ห้ามเด็ดขาด
         ข.  หมอยา  รับรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ
         ค.  บอกใบ้  ให้เลข  ให้หวย   กฎกติกาของวัดทั้งหมดนี้  ย่อมมีทั้งข้อห้ามและข้ออนุญาต  เป็นการปลูกฝังให้ผู้ปฏิบัติมีนิสัยดีติดตัว  เป็นประโยชน์ทั้งตนเองและผู้อื่น หวังได้เลยว่าเวลาและชีวิตของการบวชไม่ไร้ประโยชน์  สิ่งทั้งหลายที่กล่าวมาแล้วนี้   สรุปแล้วก็มีเพียง ๒ อย่าง คือ  กิจวัตรและข้อวัตร  ซึ่งสำคัญและจำเป็นที่ทุกคนควรทำ  จะได้ผลกำไร
คุ้มค่า   ผู้ที่ไม่มีศรัทธาปัญญาที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม  ย่อมเป็นการยากที่จะเจริญอยู่กับหมู่คณะและสืบพระศาสนาได้ตลอดไป
 
 
สงวนสิทธิในการคัดลอกรูปภาพและเนื้อหาธรรมะเพื่อจำหน่าย
...ผู้ใดทำใจให้ถึงความเป็นกลางได้   ผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวง...
ระเบียบและข้อวัตร
หน้าหลัก   |   สมุดเยี่ยม   |   รวม Link ธรรมะ   |  คำแนะนำ