รายการสวดมนต์ดูจากหนังสือเอกเทสสวดมนต์  ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย  ตัวเลขในวงเล็บหมายถึงเลขหน้าของหนังสือสวดมนต์
 
ต้นสวดมนต์       
   ๑.  ปุพฺพภาคนมการ (๑๔)
   ๒.  สรณคมนปาฐ (๑๔)
   ๓.  สจฺจกิริยาคาถา (๑๔)
   ๔.  มหากรุณิโกนาโถอาทิกาคาถา (๑๕)
   ๕.  เขมาเขมสรณคมนปริทีปิกาคาถา (๑๕)
   ๖.  ธมฺมคารวาทิคาถา (๑๖)
   ๗.  ติรตนนมการคาถา (๑๘)
   ๘.  ปพฺพโตปมคาถา (๑๙)
   ๙.  อริยธนคาถา (๒๐)
 
เริ่มสวดมนต์  
วัน  (ขึ้น - แรม)
๑  ค่ำ        นมการสิทฺธิคาถา (๒๑), สมฺพุทฺเธ (๒๓), นโมการอฏฺฐก (๒๔),
                 มงคลสุตฺตํ (๒๕), เกณิยานุโมทนาคาถา (๑๑๘)
๒  ค่ำ        รตนสุตฺตํ (๒๘), กรณียเมตฺตสุตฺตํ (๓๒), ขนฺธปริตฺตํ (๓๔),
                 โมรปริตฺตํ (๓๕), กาลทานสุตฺตคาถา (๑๑๙)
 
 
 
สงวนสิทธิในการคัดลอกรูปภาพและเนื้อหาธรรมะเพื่อจำหน่าย
...ผู้ใดทำใจให้ถึงความเป็นกลางได้   ผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวง...
รายการสวดมนต์ประจำวัน
หน้าหลัก   |   สมุดเยี่ยม   |   รวม Link ธรรมะ   |  คำแนะนำ