หน้าหลัก  |   สมุดเยี่ยม   |    รวม Link ธรรมะ   |   คำแนะนำ
     รายชื่อไฟล์เสียง
 
       ๑.  แก่นของการปฏิบัติ , , , , ,                                รวมความยาว     ๓๗.๓๐  นาที
        ๒.  แนวปฏิบัติพระพุทธศาสนา  , , , , ,                   รวมความยาว     ๓๖.๐๐   นาที    
        ๓.  สติ  สมาธิ  ปัญญา  , , , , ,                                รวมความยาว     ๓๑.๕๑  นาที       
        ๔.  กรรม๑  , , , , , , ,                                     รวมความยาว     ๔๒.๔๕  นาที      
        ๕.  หญ้าปากคอก  , , , , , ,                                     รวมความยาว     ๓๐.๑๖   นาที        
        ๖.   ความโง่    , , , ,                                                 รวมความยาว     ๒๘.๒๔ นาที        
        ๗.  กรรม๒  , , , , , , ,                                    รวมความยาว     ๔๑.๐๖   นาที         
       ๘.   คนสี่เหล่า  , , , , , , ,                                 รวมความยาว     ๔๒.๓๘  นาที         
       ๙.   การศึกษาพุทธศาสนา  , , , , , ,                     รวมความยาว     ๓๓.๒๓  นาที         
     ๑๐.  ความฉลาดในความโง่ , , , , , ,                      รวมความยาว     ๓๔.๓๐  นาที        
     ๑๑.  พระพุทธคุณครั้งที่๑ , , , , , ,                        รวมความยาว     ๓๕.๐๒  นาที 
     ๑๒.  พระพุทธคุณครั้งที่๒ , , , , , , ,                  รวมความยาว     ๔๐.๑๒  นาที       
     ๑๓.  หลักพุทธศาสนา ๔ ประการ , , , , , ,             รวมความยาว     ๓๙.๒๑  นาที
     ๑๔.  มนุษยสมบัติ  , , , , ,                                         รวมความยาว    ๓๒.๔๕  นาที   
     ๑๕.  สมมติ-บัญญัติ  , , , , , , ,                           รวมความยาว    ๔๒.๓๙  นาที    
     ๑๖.  หลักปฏิบัติ (ออกพรรษา)  , , , , , ,                  รวมความยาว    ๓๖.๓๔  นาที
     ๑๗.  ปฏิจจสมุปบาท  , , , , , ,                               รวมความยาว    ๔๐.๓๒  นาที   
     ๑๘.  มัจจุราช  , , , , ,                                              รวมความยาว    ๓๓.๔๑  นาที    
     ๑๙.  ขันธ์ห้าเป็นภาระอย่างยิ่ง , , , , , , ,             รวมความยาว    ๔๓.๓๙  นาที    
     ๒๐.  แยกโลกออกจากธรรม , , , , , ,                       รวมความยาว    ๔๐.๔๔  นาที    
 
      
สำหรับท่านที่มีความต้องการแผ่นซีดีพระธรรมเทศนาของหลวงปู่เทสก์  เทสรังสี
ท่านสามารถลงชื่อและที่อยู่ไว้ใน "สมุดเยี่ยม" ได้  ทางวัดจะดำเนินการจัดส่งให้ต่อไป
สงวนสิทธิในการคัดลอกรูปภาพและเนื้อหาธรรมะเพื่อจำหน่าย
...ผู้ใดทำใจให้ถึงความเป็นกลางได้  ผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวง...